TANKEVANER KAN FØRE TIL ULYKKER


Vi har tidligere i Forsknings-nyt beskrevet Martin Seligmans attributionsteori om depression, som går ud på, at et særligt sæt af tankevaner, en såkaldt tankestil, kan give en stærk forøget risiko for depression. De tanker, der her er tale om kaldes også for "attributioner", idet en attribution kan defineres som en årsags-oplevelse. Der opstår typisk attributions-tanker, når man kommer ud for noget dårligt eller godt og spørger sig selv, om hvad der dog var årsagen eller årsagerne til denne særlig dårlige eller gode begivenhed. Hvis vi starter med dårlige begivenheder, så er den "uheldige" tankestil præget af 3 tendenser: 1) Tendensen til at se sig selv som årsag til den dårlige begivenhed, 2) Tendensen til at se noget vedvarende hos sig selv som årsag og 3) Tendensen til at se noget omfattende snarere end noget specielt ved én selv som årsag. En typisk negativ attributionsstil hos en person, der dumper til eksamen, er således at tænke: 1) Det var min egen dumhed, der gjorde, at jeg dumpede. 2) Jeg er født dum og vil altid være dum og 3) Jeg er dum til alting. En person, der tænker således efter at være dumpet til eksamenen, vil ifølge Seligmans teori være i meget større risiko for at udvikle depression end en person, der tænker modsat, f.eks. 1) det var læreren, der stillede for svære spørgsmål, 2) det var kun denne gang spørgsmålene var for svære og 3) det var kun i det ene fag, at spørgsmålene var for svære.

Den førstnævnte negative tankestil kaldes også for en pessimistiske tankestil, fordi den indebærer, at den nok vil gå galt i alle situationer i al fremtid.

Nye undersøgelser har i høj grad bekræftet teorien om tankestil og depression; f.eks. har det vist sig, at unge mennesker som i 20 års alderen ifølge grundige spørgeskemaundersøgelser var præget af en pessimistisk tankestil ved modgang i tilværelsen, havde væsentlig større risiko for at blive deprimeret i løbet af de følgende 6 år.

Nu har en af Seligmans studenter, Christopher Peterson, sammen med en gruppe medarbejdere påvist, at en negativ tankestil ikke blot kan føre til depression - den kan også føre til ulykker!
Vi mener ellers ofte om en ulykke, at det er noget der sker helt "tilfældigt", men det er indlysende og påvist i flere undersøgelser, at menneskets egen adfærd kan spille en stor rolle for risikoen for en ulykke. I den forbindelse tænker vi nok mest på mennesker, der er klodsede eller uforsigtige, men Christopher Petersons undersøgelse viser nu, at også et vores attributionsstil, specielt tendensen til pessimistisk tænkning kan spille en stor rolle for risikoen for at komme ud for en ulykke. Christopher Peterson og hans medarbejdere har bekræftet teorien i fire ret forskellige undersøgelser.

I den første undersøgelse bad forskerne simpelthen en stor gruppe studerende om at besvare dels et spørgeskema vedrørende attributionsstil i dagliglivet og dels et spørgeskema om ulykker indenfor de sidste fire år. Det viste sig, at studerende med en udpræget pessimistisk tankestil, havde været ude for flere ulykker end studerende med en mere optimistisk tankesul. I denne undersøgelse kunne man dog ikke vide, hvad der var årsag til hvad. Det kunne være tankestilen, der var (medvirkende) årsag til ulykkerne, men det kunne også tænkes at det var ulykkerne, der efterhånden havde medført en mere negativ tankestil.

Derfor udførte forskerne en ny undersøgelse, hvor de så på den efterfølgende hyppighed af ulykker hos mennesker, der tidligere havde fået "målt" deres tankestil. I denne undersøgelse viste det sig ligeså overbevisende, at mennesker med en pessimistisk tankestil i den efterfølgende tid kom ud for flere ulykker end de, der tænkte mere positivt.

Disse to undersøgelser havde dog kun omfattet yngre studerende, der ret sjældent kom ud for alvorlige ulykker. Derfor udførte forskerne en tredje undersøgelse over personer med "risikable" jobs, nemlig professionelle dansere og sportsfolk. I denne gruppe af personer, der kom ud for betydeligt flere alvorlige ulykker end de studerende, fandt forskerne nøjagtig den samme klare sammenhæng mellem en pessimistisk tankestil og en større hyppighed af ulykker.

Endelig udførte forskerne en fjerde og sidste undersøgelse over mennesker, som i hvert fald var kommet ud for nogle alvorlige ulykker, nemlig de der var indlagt på et hospital grundet svære ulykker f.eks. i trafikken. Blandt disse stærkt forulykkede patienter fandt forskerne også en sammenhæng mellem de, der tidligere havde været ude for en alvorlig ulykke og tendensen til en pessimistisk tankestil. I denne undersøgelse var forbindelsen dog ikke helt så stærk som i de foregående undersøgelser, hvilket ifølge forskerne enten kan bero på, at mennesker, der kommer ud for meget alvorlige ulykker, er af en lidt anden støbning, eller at tankestilen ikke spiller så stor en rolle for meget alvorlige ulykker.

I nogle af de udførte undersøgelser havde forskerne også bedt de undersøgte personer om at notere hvilket humør, de havde været i - hvis de kunne huske det - forud for nogen af de ulykker, de havde været ude for. Det viste sig, at der var en klar tendens til, at de adspurgte ofte havde været i et udpræget dårligt, eventuel ligefrem depressivt humør inden ulykken. Derfor opstillede forskerne den hypotese, at sammenhængen mellem tankestil og ulykker beror på, at en pessimistisk tankestil giver hyppigere depressioner, samt at mange forsøger at "modvirke" denne depressive sindsstemning ved at kaste sig ud i spændende og risikable aktiviteter, der så medfører den større hyppighed af ulykker. Hertil kommer, at den personlige tankestil også kan spille en rolle for ulykker på den måde, at pessimistiske mennesker måske i mindre grad forsøger at afværge risikoen for en ulykke, når det trækker op til sådan en.

tn


Kilde: Peterson, C., Bishop, M.P., Fletcher, C.W., Kaplan, M.R., Yesko, E.S., Moon, C.H., Smith, J.S., Michaels, C.E. & Michaels, A.J. (2001). Explanatory Style as a Risk Factor for Traumatic Mishaps. Cognitive Therapy and Research, 25(6), 633-649.

Forsknings-nyt fra psykologien 2002, 11(4)


TO SLAGS NEGATIV TÆNKNING BAG DEPRESSION - Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(5)

HVORFRA KOMMER DE NEGATIVE TANKER, DER GIVER DEPRESSION? - Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(5)

MAN KENDER IKKE ALTID SELV SIN "NEGATIVE TÆNKNING" - Forsknings-nyt fra psykologien 2001, 10(5)© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015