TAGER BØRN SKADE AF AT SE FORÆLDRENE SLÅS?


I de sidste årtier har en række forskere – samt klinikere og politikere – i stigende grad været optaget af at børn, som overværer vold i hjemmet, vil lide under negative følgevirkninger, også selvom de ikke er mål for volden. Herhjemme har Socialforskningsinstituttet ved Else Christensen foretaget undersøgelser af disse problemer hos børn af mødre, der opholder sig i krisecentrer. Børn, der overværer vold mellem forældrene, vil i mange af tilfældene være rædselsslagne og der vil være en stor risiko for, at deres socialisering tager skade på den ene eller anden måde.

Opmærksomheden på børn, der er vidne til vold, er vigtig, fordi familier, som er voldelige ofte har relativt mange børn i hjemmet, især små børn under fem. Undersøgelser peger på, at fysisk vold er af størst omfang tidligt i ægteskabet, når børnene er mindre. Selvom mange forældre, der har oplevet vold i familien, fortæller at de prøver at beskytte deres børn, viser en række undersøgelser, at børn i voldelige hjem ofte ser, hører og blander sig i de voldelige episoder. Fire amerikanske forskere fra Memphis Universitet har gennemgået ikke mindre end 118 forskellige undersøgelser, en såkaldt meta-analyse af de psykosociale følger hos børn, som er udsat for vold mellem forældrene. Deres undersøgelse viste ikke overraskende, at der var en betydelig sammenhæng mellem eksponering til vold og børns problemer.
Gruppesammenligninger viste, at det at være vidne til vold var forbundet med langt flere negative virkninger end ikke at være vidne til vold, eller "kun" at være vidne til verbal aggression mellem forældrene. At være vidne til vold adskilte sig imidlertid ikke fra selv at blive udsat for fysisk mishandling m.h.t. negative følgevirkninger hos børnene. 63% af de børn, der overværer vold mellem forældrene, klarede sig dårligere end det gennemsnitlige barn, som ikke havde været udsat for vold mellem forældrene.

Årsagen til, at der ikke er forskel i følgevirkningerne mellem at overvære vold og selv at blive udsat for vold, er overraskende for mange. De børn, som både overværede vold og selv fik bank, klarede sig ikke dårligere end de børn, der "kun" overværede vold, hvilket peger på, at vold i familien over et vist niveau er tilstrækkelig til at have forstyrrende virkning på børns udvikling. Der var ikke forskel i effekten, når det drejede sig om store befolkningsundersøgelser sammenlignet med mindre kliniske undersøgelser fra krisecentrene.

De undersøgelser, der byggede på mødrenes udsagn, viste en større negativ effekt end de undersøgelser, der var baseret på børnenes egen beretning. Der er flere mulige forklaringer på dette fund, herunder at mødrenes vurderinger er påvirket af deres egen belastning, og den mulighed, at børn, der er vidne til vold minimerer deres egne vurderinger p.g.a. benægten eller psykologiske forsvar.

I en række år har man været interesseret i om vold i hjemmet påvirkede børn på den måde, at de selv blev mere aggressive og reagerede udadvendt med destruktiv adfærd. I de senere år har der været en stigende interesse for at undersøge børns indre belastning og problemer. Meta-analysen viste, at eksponering til vold mellem forældrene var forbundet med både internaliserende (følelsesmæssige) og eksternaliserende (adfærdsmæssige) problemer hos børnene i samme omfang. Undersøgelsen viste også, at der var betydelige problemer for børnene på det sociale- og skolemæssige område. Børn, der er udsat for vold i hjemmet, har en lang række problemer som reaktion på forældrenes vold, både adfærdsmæssigt, socialt og skolemæssigt.

Der var ikke meget i meta-analysen der tydede på, at børnenes køn eller alder havde nogen særlig betydning. Nogle få undersøgelser fandt, at forskolebørn (og specielt pigerne) var mere udsatte end ældre børn, hvilket kunne afspejle, at mindre børn havde en større risiko p.g.a. deres begrænsede forståelse af konflikten, og p.g.a. deres begrænsede evne til at udvikle nogle mestringsstrategier til at klare situationen.

Sammenfattende peger den foreliggende meta-analyse på, at der i dag findes et meget robust grundlag for at fastslå, at udsættelse for aggression og vold mellem forældrene er forbundet med ganske betydelige problemer i børnenes psyko-sociale funktion. På den baggrund kan man ikke længere som behandler eller privatperson tillade sig at minimere betydningen af, at børn overværer vold i hjemmet.

aeKilde: Kitzmann, K. M., Gaylord, N. K., Holt, A. R. & Kenny, E. D. (2003). Child Witnesses to Domestic Violence: A Meta-Analytic Review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(2). 339-352.

Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)

© Redaktionsgruppen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

OVERSIGT over sider fra Forsknings-nyt fra psykologien


Denne side er lagt ud på internettet af
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGTil hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

Til Oversigten

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: Forskningsnyt
Sidst opdateret 18. januar 2015